ALGEMENE VOORWAARDEN

info@arva-installatiemateriaal.be

Afhalen van de goederen
alleen als deze besteld zijn via onze webwinkel

1. Algemene bepalingen
Al onze transacties worden beheerst door onderstaande algemene voorwaarden en sluiten de voorwaarden van de koper uit, behoudens uitdrukkelijk voorafgaandelijk schriftelijk akkoord of dwingende wetsbepaling. De verkoper kan de bepalingen van deze algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Zij worden geacht door de koper gekend en aanvaard te zijn vanaf het ogenblik en ongeacht de wijze van bestelling. De fysieke persoon blijft als opdrachtgever hoofdelijk en solidair aansprakelijk met inbegrip van betaling voor de derden die hij beweert te vertegenwoordigen; de verkoper draagt ter zake geen enkele verantwoordelijkheid om de juistheid van de gegevens en hoedanigheden te controleren.

1 B Er worden enkel facturen op naam opgesteld vanaf 30 euro exclusief BTW. wil u toch een factuur, kan er een kost gevraagd worden van 10 euro . Elk contact met onze onderneming, zij het dat het om communicatie of terugzending van goederen gaat, of anderszins, gebeurt op het adres van de maatschappelijke zetel: ARVA nv, Zone Reme 2 2260 Weserlo

1C Bestellingen die worden geannuleerd, wordt er een kost van 20% in rekening gebracht.deze die we voor de klant Exclusief hebben moeten bestellen


1 D Bij aankopen minder dan 30 euro komen er 5 euro kosten bij.

1 E Er kunnen kosten gevraagd worden voor op maat gemaakte kabel die wij moeten knippen op korte stukken bv. vob, vobst, xvb


2. Aanbod
Aanbiedingen gelden onder voorbehoud van beschikbaarheid. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit niet-beschikbaarheid van de bestelde goederen. Indien de verkoper de beschikbaarheid van de goederen niet kan garanderen binnen de 30 dagen, staat het de koper vrij de bestelling schriftelijk te annuleren indien de goederen nog niet zijn verzonden, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevordering in het voordeel van de koper. De afbeelding is louter informatief en niet bindend


Voor verkoop op afstand: indien de verkoper de beschikbaarheid van de goederen niet kan garanderen binnen de 30 dagen, staat het de consument vrij de bestelling per eenvoudige kennisgeving te annuleren indien de goederen nog niet zijn verzonden, zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige schadevordering in het voordeel van de consument, tenzij daartoe aanleiding bestaat. De consument krijgt in dat geval de door hem betaalde bedragen teruggestort binnen de 30 kalenderdagen, zonder bijkomende vergoeding of onkosten lastens hem aan te rekenen.

dit is en professionele webshop waar heroepingsrecht alleen van toepassing onder verkoop als professionele heroepingsrecht verkoop geen gewone webchop verkoop maar De koper moet op de hoogte zijn van onze professionele materiaalen en goed op de hoogte zij die wij verkopen anders is dit op eigen rizico en kan deze niet zo maar terug geven of wille vervangen goederen die we moeten bestellen zijn geen terug name mogelijk


U kan geen goederen terug brengen zonder dit eerst te melden via E-MAIL. Deze kunnen ook niet vervangen worden zonder eerst andere te bestellen met toestemming van ARVA NV.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Een retourzending moet binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling doorgegeven worden. Daarvoor kan u ons een mail sturen met een foto van het artikel bijgevoegd. Nadat u bevestiging heeft ontvangen dat uw artikel geretourneerd kan worden, kan u dit binnenbrengen in onze winkel of retour sturen.

Kunnen niet worden geretourneerd ?

Ongebruikte en onbeschadigde artikelen die in de originele, ongeopende verpakking zitten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden.

Met uitzondering van:

- Alle EXVB EN XVB kabel en coax kabel Alle andere kabel Of draad met ander lengte dan 25m 50m 100m meter worden niet terug genomen. MET ENKELE UITZONDERINGEN DIT KAN U VINDEN BI HET ARTIKEL vanaf 4 mm xvb of exvb en xgb worden nooit terug genomen

- Alle elektronische toestellen domotica systemen, maatwerk en artikelen op bestelling worden niet terug genomen.

Als ARVA het transport regelt, worden er mogelijk transportkosten verrekend bij de terugbetaling. Deze kosten hangen af van de grootte van het artikel.
Nadat uw retour in goede staat bij ons is toegekomen, betalen wij dit terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft. U draagt in ALLE gevallen zelf de kosten voor de retourzending.

RETOURNEREN recht telt niet voor zelfstandigen.

we nemen geen enkel elektronische toestel terug


Alleen particulieren en ander met kennis van zaken over onze producten Kunnen kopen bij ons dit zijn geen producten die zonder ervaring niet mag aankopen zonder kennis en nemen deze ook niet terug en niet woordelijk voor ongevallen

Indien er kabel moet worden versneden, zullen er coupekosten worden aangerekend als dat nodig is De geleverde hoeveelheden kunnen ± 5 % van de bestelde hoeveelheden afwijken, zonder dat dit een betwisting vanwege de koper met zich kan meebrengen. De gefactureerde hoeveelheden zijn degene die effectief geleverd werden.

De verkoper werkt niet met fractiebestellingen, d.w.z. onder de 50 euro wordt er niet verkocht, tenzij het om een bijbestelling gaat.


3. Bestelprocedure via website
Gezien dergelijke bestellingen op de website van de verkoper voorzien zijn van vereisten van registratie, verplichte vermelding van een aantal gegevens en validatie met elektronische bevestiging van bestelling en aanvaarding van de medegedeelde verkoopsvoorwaarden, zal de bestelling definitief zijn vanaf de bevestiging van de gegevens op de website door de besteller, ook indien een geschreven handtekening ontbreekt. De verkoper kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de vermelding van de gevraagde gegevens of de gevolgen daarvan. Wanneer de goederen in de onderneming worden afgehaald, komt de overeenkomst op het moment van afhaling tot stand.

4. Bestelprocedure per fax / brief / geschreven bestelbon / mail
De koper bevestigt dat hij op het ogenblik van de bestelling kennis heeft genomen van deze verkoopsvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Elke afwijking van de algemene voorwaarden zal enkel kunnen blijken uit een schriftelijk akkoord vanwege de verkoper. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zal elke afwijking van de algemene voorwaarden als een eenmalige afwijking worden beschouwd, zonder dat die effect kan hebben op daaropvolgende transacties.

5. Prijzen
De opgegeven prijzen zijn bindend en inclusief BTW. De prijs op datum van de bestelling zal worden toegepast bij facturatie.
De geldende prijzen kunnen op elk ogenblik worden aangepast en zullen onmiddellijk van toepassing zijn op nieuwe bestellingen en leveringen. Vervoerskosten zijn niet in de prijs inbegrepen en kunnen ten allen tijde worden gewijzigd. In dat geval wordt de klant ervan op de hoogte gebracht.

6. Betaling en betalingstermijn

De verkoper behoudt zich het recht voor facturen schriftelijk dan wel elektronisch op te maken en te versturen, naargelang zijn keuze. Alle facturen zijn contant betaalbaar. Webbestellingen dienen steeds te worden betaald vooraleer tot levering wordt overgegaan. Onverminderd de toepassing van de wet van 2.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zal aan de koper, ongeacht of hij handelaar of niet handelaar is, bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de facturen, een intrest worden aangerekend vanaf de factuurdatum a rato van 1% op het factuurbedrag per begonnen maand , dewelke ingeval van verkoop aan particulieren herleid wordt tot de wettelijke intrestvoet; daarenboven zal in elk geval een schadevergoeding van 15 % van het factuurbedrag in rekening worden gebracht met een minimum van 50 euro. Alle bijkomende kosten van een gerechtelijke invordering blijven tevens ten laste van de klant.7. Betaalwijzen
Betaling van bestellingen via website zullen bij voorkeur gebeuren op de gebruikelijke wijze ((bankkaart - overschrijving ) vooraleer de goederen worden verstuurd. Andere bestellingen kunnen worden betaald in contanten tegen kwijting bij afhaling. Het te betalen factuurbedrag geldt netto, zodat alle bijkomende kosten (bankkosten, aanbieding etc.) ten laste blijven van de klant. Te goed bonnen zijn maar 1 jaar geldig


8. Uitvoering van bestellingen, levering en leveringstermijn
De verkoper behoudt zich het recht voor de overeenkomst te wijzigen in geval van fouten in de bestelbon, of debetstanden van de koper. Eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. De verkoper stelt alles in het werk om een vlotte leveringstermijn te garanderen. Vertragingen geven echter geen aanleiding tot zijn aansprakelijkheid, schadeloosstelling, of automatische ontbinding van de overeenkomst. De verkoper zal zich inspannen om een leveringstermijn van 30 dagen te respecteren tenzij andersluidend vermeld op de bestelbon door de verkoper of in afzonderlijke overeenkomst. Voor verkopen op afstand gelden de afwijkende regels, zoals hierboven vermeld onder punt 2.

9 GEEN betalen met mollie op pc bancontact of overscrijving ONDER DE 100 EURO anders moet u zelf €5 bij betalen voor kosten . Als u de bestelling annuleert voor terugbetaling reken we €5 kosten aan in mindering


De afbeelding is louter informatief en niet bindend

OP maat bestelde kabel kan in geen enkel geval terug genomen worden


Indien op bestellingen op afhaling betalingen zijn uitgevoerd door de koper en de afhaling door de koper niet binnen een termijn van drie maanden volgend op de besteldatum zijn afgehaald bij de verkoper, wordt de koper geacht zonder verdere formaliteiten definitief te hebben afgezien van de transactie en blijven de betaalde bedragen definitief verworven aan de verkoper ten titel van schadevergoeding, zonder verdere noodzaak van levering, en behoudens de verkoper een hogere schade kan bewijzen.

De koper is verantwoordelijk voor foutieve vermeldingen in de bestelling (identiteit, leveringsadres en dergelijke); alle kosten die hieruit voortvloeien zullen in rekening worden gebracht opzichtens de koper.

Bij afhaling van goederen wordt de hoeveelheid van de bestelde goederen steeds samen met de klant gecontroleerd. Hieromtrent kunnen later geen klachten meer worden geformuleerd.

Bij levering van goederen heeft de klant 24u de tijd om de hoeveelheid van de goederen te controleren, en eventuele tekorten te melden. Daarna worden geen klachten betreffende hoeveelheidstekorten meer aanvaard. Beschadig transporten moeten ook binnen de 24 uur aan gegeven worden aan de transport bedrijven anders geld dit niet


Ingeval namens een feitelijke vereniging of rechtspersoon wordt besteld zal de fysieke persoon die de opdracht of bestelling plaatst steeds gehouden zijn tot betaling in persoonlijke naam ingeval de factuur onbetaald of betwist zou worden door de vereniging of rechtspersoon die door hem is opgegeven; de verkoper is niet verplicht de opgegeven hoedanigheid of de rechtsgeldigheid en juistheid van de gegevens van de medecontractant te controleren zodat de aansprakelijkheid uitsluitend bestaat in hoofde van de persoon die de bestelling plaatst.


10. Annulering en herroepingsrecht

Dit is en professionele webshop waar alleen van toepassing onder verkoop als professionele heroepingsrecht van toepassing is dit zijn professionele artikelen en deze moeten ge plaats worden door beroeps mensen met ervaring Die ervaring hebben en geschoold kunnen enkel ook kopen onder professionele heroepingsrecht op eige riziko en zich houden aan professionele heroepingsrecht

alles wat niet moet worden ge geplaats moet worden valt niet onder herroepingsrecht professionele webshop
De koper beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen of de bepalingen hieronder aangaande verkoop op afstand. In dat geval dient de koper de goederen binnen dezelfde termijn op zijn kosten in de oorspronkelijke en onbeschadigde verpakking, vergezeld van eventuele toebehoren, gebruiksaanwijzingen en een kopie van de factuur/leveringsbon aan de verkoper terug te sturen, naar het adres vermeld op de factuur. De verkoper neemt geen onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen terug.Goederen moeten steeds in de originele, onbeschadigde verpakking zitten en op een correcte manier afgesloten zijn, zoals de klant het heeft ontvangen.

Goederen worden niet teruggenomen als er geen fout in de productomschrijving staat.

Bij verkoop op afstand heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. In dat geval moeten de goederen binnen de veertien dagen na zijn mededeling dat hij de overeenkomst herroept, worden teruggezonden.

Met uitzondering van de bovenstaande bepalingen beschikt de consument bij verkoop op afstand niet over een herroepingsrecht (niet cumulatief): goederen die onroerend werden (door incorporatie of anderszins), goederen die werden vervaardigd volgens de specificaties van de consument, goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, goederen die op maat van de consument werden vervaardigd, goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd, goederen die onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de financiele markt waarop de onderneming geen invloed heeft, en goederen die na levering zijn vermengd met andere goederen.

Wordt conform overweging 20 van de richtlijn 2011/83/EU d.d. 25 oktober 2011 niet beschouwd als een verkoop op afstand: een overeenkomst waarover in onze verkoopsruimten wordt onderhandeld en die uiteindelijk wordt gesloten met behulp van een middel voor communicatie op afstand (internet, telefoon, webshop). Ook een overeenkomst die met behulp van een middel voor communicatie op afstand wordt geinitieerd, maar uiteindelijk in onze verkoopsruimten wordt gesloten, is geen verkoop op afstand.

Indien een consument zich bij de verkoop op afstand beroept op zijn herroepingsrecht, doch het betreffende goed meer dan noodzakelijk heeft gebruikt, verliest hij niet het herroepingsrecht, maar is hij aansprakelijk voor het waardeverlies van het goed.

Verkeerde levering of verkeerde goederen door onze fout worden terug gehaald met bpost deze moet u wel zelf terug brengen naar bpost of postkantoor zonder en vergoeding voor het brengen naar bpost of post kantoor transportkosten zijn voor ons alleen als het onze fout is

Goederen waar u garantierecht op heeft en omruiling wenst, kan enkel ter plaatse in het magazijn. Wij versturen deze goederen niet. Ook dient u uw factuur mee te nemen en op voorhand te vragen of het om te ruilen artikel in stock is.

In het geval u een koop heeft aanvaard, maar geen betaling overmaakt, zal een administratiekost van 15% worden aangerekend.

Terug name van goederen binnen de drie dagen na levering daarna alleen met toestemming van Arva.nv Alle terug name is er en verwerking kost van 20 % in min worden gebracht

Artikel op bestelling - Geen teruggave mogelijk ! l word niet terug ge genomen

Artikels die kunnen aangesloten worden op draad, hoog- of laagspanning, worden niet teruggenomen

Kabel die moet afgemeten worden en andere mogen en afwijking hebben van 10% OOK ONZE onze leveringen en leveransiers melden dit en afwijking van 10%


Wanneer speciale/specifieke niet voorradige goederen (of goederen die standaard niet in ons assortiment zitten) worden besteld of aangekocht kunnen wij die niet terugnemen.

10. Klachten
Om geldig te zijn dient elke klacht te worden geformuleerd binnen de acht dagen na de leveringsdatum. Klachten met betrekking tot foutieve facturatie dienen ingediend binnen tien dagen na factuurdatum. Facturen vergezellen de zending of worden onmiddellijk doorgestuurd per elektronisch communicatiemiddel. Alle klachten dienen per aangetekend schrijven binnen voornoemde termijn te worden verzonden aan de verkoper op straf van verval.

11. Schade en verlies

De goederen worden vakkundig verpakt en gecontroleerd voor afreis naar de koper, doch steeds getransporteerd op risico van de koper. Dit geldt voor alle goederen, dus ook lampen, flessen en glazen. Het risico van verlies van de goederen na verzending wordt gedragen door de koper vanaf het ogenblik dat de zending de magazijnen van de verkoper verlaat.

Alle speciaal bestelde artikelen voor professionele doeleinden bv onderdelen (niet stockartikelen) kunnen niet worden geannuleerd. of terug genomen worden

In het geval van consumentenkoop echter, draagt de verkoper het risico van de verzending tot op het moment dat de consument de goederen in ontvangst neemt.

12. Aansprakelijkheid
De juistheid van productomschrijvingen, verkoopsmodaliteiten en fotos op websites, eventuele links en in catalogi wordt ten allen tijde nagestreefd. Doch is de verkoper niet aansprakelijk voor druk- of publicatiefouten. Hij verbindt er zich toe gepubliceerde fouten zo snel mogelijk te corrigeren. De koper put uit materiele vergissingen geen rechten, noch schadevergoeding.

Wat betreft webbestellingen of on line-betalingen kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade of tekortkomingen ten gevolge van internet-pannes, het gebruik of misbruik van internet of elektronische betaalmiddelen. Elke betaling zal slechts rechtsgeldig zijn vanaf het ogenblik dat de tegoeden effectief beschikbaar zijn op de rekening van de verkoper.Door de verkoper ontvangen betalingen en gegevens - in gelijk welke rechtsgeldige vorm - zijn dienstig als bewijs van aangegane verbintenissen. Vertragingen in levering zijn niet ten laste van de verkoper .De nietigheid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid van de overige of alle algemene voorwaarden tot gevolg.Elke koper verbindt zich ertoe het elektrisch materiaal enkel te doen installeren door een vakman met gedegen professionele kennis die werkt volgens de regels van de kunst. De koper is zelf aansprakelijk voor de mismeestering van zijn gekochte produkten, of schade daaruit geleden.

13. Bevoegdheid
Eventuele geschillen worden beheerst door het Belgische recht en beslecht door de bevoegde rechtbanken in het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper.


14. Privacy
Persoonsgegevens die de koper verstrekt, worden bewaard in een geautomatiseerd databestand. Zij zijn dienstig voor de commerciele relatie tussen koper en verkoper, voor het klantenbeheer, voor marktonderzoek, voor direct marketing en mailing. Voorgaande opsomming is niet limitatief. De verkoper conformeert zich aan de wetgeving in zake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. op al onze goederen is 1 jaar fabriek garantie niet op lappen en onderdelen hier van ook geen waarborg op foutief gebruik